Przejdź do treści
Lifestyle

Dobrze zaplanuj i skutecznie zrealizuj

Jeżeli masz ambicje, chcesz się rozwijać i osiągać w życiu więcej niż dotąd, z pewnością wyznaczasz sobie cele. Aby skutecznie je realizować, musisz jednak nauczyć się umiejętnie planować. W dzisiejszym artykule podpowiem ci jak prawidłowo definiować swoje założenia, aby osiągnąć sukces.

Czy samo posiadanie celu jest wystarczające?
Samo nazwanie celu po imieniu zdecydowanie nie wystarczy. Mimo tego, że posiadasz ambit­ny cel, czę­sto nie udaje ci się zre­ali­zo­wać tego, co założyłeś prawda? Problem tkwi w złym spo­so­bie pla­no­wa­nia. Nie osiągasz celu, ponieważ niepoprawnie go sfor­mu­ło­wa­łeś i opisałeś.

Poprawne zdefiniowanie celu
Mówi się, że „chcieć, to móc” – zdecydowanie się z tym nie zgadzam. Same chęci nigdy nie wystarczą – dobrze, że są, ale muszą być podparte konkretnym planem koniecznym do realizacji zamierzeń.

Dla przykładu: „chcę schud­nąć”, „będę atrakcyjny”, „zostanę nauczycielem”, „nauczę się angielskiego” – na pierwszy rzut oka, wydawałoby się, że wszystko jest w porządku. Są plany – czekamy na efekty. Nic bardziej mylnego.

Powiedziałabym, że nie są to plany, tylko życzenia. Okres świąteczny mamy już za sobą. Teraz wszystko w twoich rękach, dlatego ogólne założenia musisz rozbić na czynniki pierwsze.

Dlaczego należy wyznaczać cele?
Wiele osób nie lubi pla­no­wać. Woli dzia­łać spontanicznie, ceniąc sobie więk­szą swo­bodę i będąc otwartą na to, co nie­prze­wi­dywalne. To prawda — nie da się kontrolować wszystkiego ani przewidywać przy­szło­ści, jednak poprzez stwo­rze­nie kon­kret­nych pla­nów możesz osiągnąć bardzo wiele korzyści.

Ułatwienie
Dobry plan zwyczajnie ułatwia życia. Jeżeli twoim celem jest dotarcie na drugi koniec mia­sta, możesz krążyć od przystanku do przystanku, aż w końcu solidnie spóźniony znajdziesz się tam, gdzie trzeba. Innym rozwiązaniem jest sprawdzenie numeru linii, która jedzie w wyznaczone miejsce, zlokalizowanie przystanku, z którego autobus odjeżdża, odnotowanie czasu odjazdu i czasu dotarcia do wyznaczonego punktu oraz zakup stosownego biletu. Którą opcję wybierzesz?

Ukierunkowanie
Sam w sobie cel okre­śla miej­sce albo stan, do któ­rego dążysz. Jeśli nie wiesz, gdzie dokładnie jest meta, to znacz­nie trud­niej będzie ci do niej dojść. Metodą prób i błędów również do niej dotrzesz, ale czy warto tracić czas i siły?

Motywacja
Każdy, nawet najmniejszy cel wiąże się z motywacją. Kiedy zaczynasz działać w kierunku jego realizacji, prędzej czy później zaczynasz dostrzegać pierwsze efekty, które motywują cię do dal­szego dzia­ła­nia. Jeżeli widzisz, że twoje założenia idą zgodnie z planem, jesteś bardziej zmotywowany i jeszcze bardziej przekonany do tego, że warto było wszystko dokładnie zaplanować.

Weryfikacja
Wyraźny cel pozwala na bie­żąco weryfikować począt­kowe zało­że­nia. Mając przed oczami to gdzie chcesz dojść, albo czego dokonać, jeste­ś w sta­nie określić, jak ci idzie, dlatego, że wiesz jaki efekt chcesz uzy­skać. Możesz dzięki temu na bieżąco reago­wać, jeżeli czu­jesz, że zba­czasz z drogi do celu.

Jak prawidłowo wyzna­czać cele?
Wydawałoby się, że w pla­no­wa­niu nie ma nic trudnego – nie do końca. Musisz pamiętać o kilku ważnych aspektach.

Chęci
Przed momentem czytałeś, że same chęci nie wystarczą. To prawda, jednak bez nich żaden sukces nie ma prawa bytu. Jeżeli posta­na­wiasz zro­bić coś tylko dlatego, że oczekują tego od ciebie inni, a nie dlatego, że sam tego chcesz – nie uda ci się. Jeżeli wydaje ci się, że coś powinieneś, ale nie do końca to czu­jesz, to wiedz, że już na starcie robisz krok w niewłaściwą stronę. Aby zrealizować cel, musisz być go pewien w stu procentach.

Precyzja
W wielu postanowieniach spotykamy się z określeniami takimi jak „chcę”, „zamierzam”, „pla­nuję” itp. Takie sfor­mu­ło­wa­nia są zbyt mało zde­cy­do­wane i zde­ter­mi­no­wane. Zamiast tego powiedz „zrobię”, „zrealizuję”, „będę”. Używaj słów, które nie dają moż­li­wo­ści nie­po­wo­dze­nia. Zamiast czegoś sobie życzyć, narzuć sobie, że to zrobisz!

Oddźwięk
Ne­ga­tywne w wydźwięku posta­no­wie­nia zastąp pozy­tyw­nymi określeniami. „Słodycze zastąpię owo­cami” brzmi lepiej niż „nie będę jadła słodyczy”. We wszystkim co mówisz i postanawiasz doszukuj się pozytywów i unikaj formy w jakikolwiek sposób karzącej.

Podcele
Podstawowym błędem podczas wyzna­czania celów jest sta­wia­nie sobie zbyt dużych, zło­żo­nych i trud­nych do zrealizowania zadań. Posta­no­wie­nie „przestanę palić” jest niewłaściwe, ponieważ nie mówi jakie kon­kretne dzia­ła­nia musisz pod­jąć, żeby dany efekt osią­gnąć przez co mocno odbiega od rzeczywistości. Złożony cel rozbij na podcele, które łatwiej będzie ci zrealizować. Pod rzu­ce­nie pale­nia podepnij wypalanie o jednego papierosa mniej w ciągu każdego tygodnia. Pamiętaj, by nie rzucać się na głęboką wodę.

Proces
Tak naprawdę wygrana jest skutkiem ubocznym drogi jaką zdecydowałeś się podjąć, by osiągnąć swój cel. Skup się na pro­ce­sie. Miej z tyłu głowy ocze­ki­wany efekt koń­cowy, ale uwagę skon­cen­truj na kro­kach, które musisz pod­jąć, żeby odnieść finalny suk­ces.

Czas
Określ precyzyjnie nie tylko to, co chcesz zro­bić, ale również ter­min, w któ­rym swoje zało­że­nia zre­ali­zu­jesz. Nie dopuść do tego, by twoje postanowienie nie zostało zrealizowane tylko dlatego, że nie określiłeś punktu końcowego.