INFORMATOR O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH

 

W mocy: od 25 maja 2018 r.

  1. I. Wprowadzenie

Celem stron internetowych Firmy BioTech USA Kft. (dalej zwana Usługodawcą, Przetwarzającym dane) znajdujących się pod domenami: https://biotechusa.hu oraz https://shop.biotechusa.hu (dalej łącznie: Strona Internetowa) jest obsługa społeczności uprawiającej lub zamierzającej uprawiać sport, świadomej celowości zdrowego stylu życia, ułatwienie nawiązywania kontaktów ludziom zainteresowanym zdrowiem, zapewnienie im powierzchni online w celu podzielenia się doświadczeniami, a także sprzedaży związanych z tym wyrobów.

Informacja Usługodawcy nt. ochrony danych odnośnie stron internetowych https://biotechusa.hu oraz https://shop.biotechusa.hu jest na bieżącą dostępna ze strony głównej.

W związku z obsługą danych Usługodawca, jako Przetwarzający dane niniejszym informuje użytkowników i klientów korzystających ze Strony internetowej o przetwarzaniu ich danych osobowych, o zasadach i praktyce stosowanej przy ich przetwarzaniu, o przedsięwzięciach organizacyjnych i technicznych podjętych w celu ochrony danych oraz o sposobie i możliwościach sprawowania praw przez zainteresowanych użytkowników.

Zasady przetwarzania danych dotyczące usług znajdujących się na poniższej powierzchni stron internetowej znajdują się w osobnych informatorach, które są osiągalne na danych powierzchniach: Kariera, Biuletyn, Karta Klienta, Zgłoszenia sportowców. Szczegółowe zasady przetwarzania danych związane z ciasteczkami również znajdują się w osobnym informatorze.

Usługodawca nie weryfikuje podanych mu danych osobowych, ani ich autentyczności. Za prawidłowość podanych danych odpowiada wyłącznie osoba, która je podała, użytkownik lub umawiająca się strona. Za prawidłowość podanego adresu internetowego jakiegokolwiek użytkownika on odpowiada i jednocześnie ponosi odpowiedzialność za to, że z podanego adresu internetowego wyłącznie on będzie korzystał z usług. Ze względu na podjęcie się tej odpowiedzialności, przy rejestrowaniu się przy pomocy podanego adresu mailowego cała odpowiedzialność obciąża wyłącznie użytkownika, który podał ten adres mailowy.

Usługodawca, jako Przetwarzający dane ustalone dane osobowe przetwarza poufnie, zgodnie z zasadami i zaleceniami międzynarodowymi dotyczącymi przetwarzania danych oraz odpowiednio do niniejszej informacji. W ochronie danych osobowych zobowiązanych partnerów i użytkowników Usługodawca za szczególnie ważne uważa poszanowanie informatycznych praw do samostanowienia użytkowników Strony Internetowej. Dane osobowe Usługodawca przetwarza poufnie, podejmując wszelkie przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa, techniczne oraz organizacyjne służące bezpieczeństwu danych.

Przy kształtowaniu i stosowaniu niniejszego Informatora Usługodawca podejmuje działania w duchu i przy zastosowaniu, w pełni odpowiadając postanowieniom dotyczącym elektronicznych usług handlowych Ustawy nr CXII z 2011 r. o informacyjnym prawie samostanowienia oraz swobodach informacyjnych oraz Ustawy nr CVIII z 2001 roku o niektórych kwestiach usług związanych ze społeczeństwem informacyjnym, jak również dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679.

Dane osobowe przetwarzane na Stronie Internetowej mają prawo poznać w pierwszym rzędzie Usługodawca oraz jego pracownicy.

Usługodawca ma prawo do tego, by kiedykolwiek jednostronnie zmodyfikować niniejszy Informator o przetwarzaniu danych. O wprowadzonych modyfikacjach Usługodawca informuje użytkowników przy pomocy powierzchni swojej Strony internetowej. Odwiedzający Stronę internetową informacje o fakcie modyfikacji uzyskają przy pomocy okienka wyskakującego po otwarciu strony, w którym otworzą Informator po kliknięciu na umieszczony w nim link. Odwiedzający stronę mogą potwierdzić akceptację Informatora poprzez odhaczenie checkboxu umieszczonego w okienku. Postanowienia zmodyfikowanego Informatora o ochronie danych przy przetwarzaniu Usługodawca może stosować wyłącznie w odniesieniu do tych, którzy potwierdzili jego akceptację.

W przypadku nasunięcia się pytań w sprawie niejednoznaczności niniejszego Informatora o przetwarzaniu danych, prosimy o zwrócenie się do nas na adres [email protected] i nasi koledzy udzielą mu na nie odpowiedzi.

  1. II. Dane Przetwarzającego dane

Nazwa: BioTech USA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: 1033 Budapest, Huszti út 60.


 

KRS: 01-09-352550

NIP: 25114681-2-44

Organ, który zarejestrował: Budapest Környéki Törvényszék (Trybunał na Region Budapeszteński)

Adres do korespondencji: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11.

Adres do korespondencji elektronicznej: [email protected]

Telefon: +36 1 453 2716

III. Dane osoby odpowiedzialnej za ochronę danych

Imię i nazwisko: Dr Béla Nádas

Adres do korespondencji: 1277 Budapest, Pf. 83.

Adres do korespondencji elektronicznej: [email protected]

Telefon: (1) 788 3035

IV. Działalność Przetwarzającego dane prowadzona na stronie https://shop.biotechusa.hu

Zwracamy Państwa uwagę, że w przypadku przetwarzania danych opartego o akceptację, swoją akceptację mają Państwo prawo kiedykolwiek cofnąć. Cofnięcie nie wpływa na prawowitość przetwarzania danych przeprowadzonego przed cofnięciem, na podstawie akceptacji.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że kiedykolwiek mają Państwo prawo protestować przeciw przetwarzaniu Państwa danych osobowych prowadzonemu na podstawie prawowitych interesów Przetwarzającego dane lub stronę trzecią.

A) Rejestracja Webshop

Przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, oświadczenie o ukończeniu wieku 18. lat.

Cel przetwarzania danych: ewidencja osób zarejestrowanych na Webshop, rozróżnienie id od siebie, kontrola spełnienia warunku zawierania umowy (pełnoletniości), zapewnienie funkcji związanych z rejestracją: skrócenia czasu procesu związanego z zamówieniem, ponowne zamówienie wcześniej zamówionych artykułów, weryfikacja wcześniejszych zamówień.

Prawna podstawa przetwarzania danych: warunek korzystania z funkcji związanych z rejestracją w Webshop.

Okres przetwarzania danych: po dwóch latach nieaktywności Przetwarzający dane usuwa dane osobowe z bazy danych. Dane osobowe podlegają usunięciu także w przypadku prośby zarejestrowanego użytkownika najpóźniej do końca terminu w który zwrócono się we wniosku.

Adresaci: kompetentni pracownicy Usługodawcy; Shopify International Ltd. (adres: 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 Xn32), jako Przetwarzający dane, jako część usług wykonywanych przez nich dane osobowe są przekazywane do Kanady oraz USA, które są państwami, z którymi Unia Europejska posiada uchwałę o certyfikacie. [Poprzez stwierdzenie certyfikatu dane osobowe mogą być swobodnie przekazywane na zewnątrz Unii Europejskiej bez uzyskiwania przez jednostkę będącą w Unii dodatkowych gwarancji, względnie spełniania przez nie dalszych warunków gwarancji.]

B) Zakupy w Webshop przy użyciu Facebook, względnie Google account

Przetwarzane dane osobowe: przy zarejestrowaniu się przy pomocy Facebook account Przetwarzający dane wykorzysta, względnie może wykorzystać używany na Facebook adres mailowy klienta oraz określone przez Facebook jawne dane klienta (np. imię i nazwisko, płeć, kraj, zdjęcie na profilu). W przypadku zarejestrowania


się przy pomocy Google account Przetwarzający dane może wykorzystać używane przez klienta w Google imię i nazwisko, adres mailowy, profil i adres URL klienta.

Cel przetwarzania danych: ewidencjonowanie i odróżnienie od siebie wzajemnie klientów podczas robienia zakupów w domu handlowym Web.

Podstawa prawna przetwarzania danych: w przypadku zakupów w domu handlowym Web warunkiem wstępnym jest zawarcie umowy. Bez dostępu do danych osobowych w domu handlowym Web nie można inicjować zakupów.

Termin opracowywania danych dane przekraczające potrzebne do wystawienia faktury (imię i nazwisko, adres dostawy) Przetwarzający dane przetwarza do czasu realizacji umowy.

Adresaci: kompetentni pracownicy Usługodawcy; Shopify International Ltd. (adres: 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 Xn32), jako Przetwarzający dane, jako część usług wykonywanych przez nich dane osobowe są przekazywane do Kanady oraz USA, które są państwami, z którymi Unia Europejska posiada uchwałę o certyfikacie.

C) Zawarcie umowy (przekazanie i opracowanie zamówienia)

Przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy, państwo, pod pocztowy, miasto, nazwa ulicy, numer domu, numer telefonu, oświadczenie o ukończeniu 18 roku życia.

Cel przetwarzania danych: warunkiem zawarcia umowy jest kontrola pełnoletniości, poznanie warunków zawarcia umowy (zamówienia), przesłanie w formie mailowej oświadczenia potwierdzającego ich akceptację.

Podstawa prawna przetwarzania danych: wstępnym warunkiem zawarcia umowy jest przekazanie danych osobowych. Bez podania danych osobowych w domu handlowym Web nie można inicjować zakupów.

Termin przetwarzania danych: po upływie ogólnego terminu przedawnienia określonego w Kodeksie Cywilnym następuje usunięcia danych.

Adresaci: kompetentni pracownicy Usługodawcy.

 

D) Realizacja umowy

i) Dostawa

Opracowywane dane osobowe: imię i nazwisko, , adres mailowy, państwo, pod pocztowy, miasto, nazwa ulicy, numer domu, numer telefonu, numer zamówienia. W przypadku wybrania płatności za zaliczeniem, wartość zamówienia.

Cel opracowywania danych: doręczenie zamówionych wyrobów.

Podstawa prawna opracowywania danych: realizacja umowy.

Termin przetwarzania danych: po upływie ogólnego terminu przedawnienia określonego w Kodeksie Cywilnym następuje usunięcie danych.

Adresaci: jako przetwarzający dane GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (adres: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2; informator o opracowywani danych jest osiągalny pod następującym adresem: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek) oraz Foxpost Zrt. (címe: 3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9.; informator o opracowywani danych jest osiągalny pod następującym adresem: http://www.foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/).

ii) Płatność

Przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy, adres wystawienia rachunku, adres mailowy, suma transakcji, adres IP, data i termin transakcji.

Cel przetwarzania danych: wyrównanie równowartości zamówionych wyrobów.

Podstawa prawna opracowywania danych: realizacja umowy.


Termin przetwarzania danych: po upływie ogólnego terminu przedawnienia określonego w Kodeksie Cywilnym następuje usunięcie danych.

Adresaci: jako przetwarzający dane udzielającym usługę SimplePlay jest OTP Mobil Kft. (adres: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32; informator o opracowywani danych jest osiągalny pod następującym adresem: http://simplepay.hu/old/docs/201804/simplepay_b2b_aszf_20180416.pdf).

iii) Wystawianie faktury

Przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, państwo, miasto, nazwa ulicy, numer domu, numer zamówienia.

Cel przetwarzania danych: wystawienie potwierdzenia (faktury), zachowanie faktur.

Podstawa prawna opracowywania danych: ustawowy obowiązek Usługodawcy [akapit (3) § 166 i akapit (2) § 169 Ustawy nr C z 2000 r. o rachunkowości]

Termin przetwarzania danych: 8 lat.

Adresaci: kompetentni pracownicy Usługodawcy, jako przetwarzająca dane, firma IFS Hungary Kft. (adres: 1132 Budapest, Váci út 22-24.).

iv) Odesłanie wyrobu przy skorzystaniu z prawa odstąpienia

Przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, państwo, miasto, nazwa ulicy, numer domu, numer zamówienia.

Cel przetwarzania danych: zaspokojenie wymogów klienta (zwrot pieniędzy).

Podstawa prawna opracowywania danych: ustawowy obowiązek Usługodawcy [akapit (1) § 23 rozporządzenia rządowego nr 45/2014 (z 26 lutego) o szczegółowych zasadach umów między konsumentami i przedsiębiorstwami].

Termin przetwarzania danych: po upływie ogólnego terminu przedawnienia określonego w Kodeksie Cywilnym następuje usunięcie danych.

Adresaci: kompetentni pracownicy Usługodawcy.

E) Sprzedaż wyrobów

Przetwarzane dane osobowe: nazwisko i imię podane przy ocenie, inne dane osobowe podane w tekście oceny.

Cel przetwarzania danych: udzielenie słownej i punktowej oceny wyrobu, opublikowanie oceny na stronie internetowej.

Podstawa prawna opracowywania danych: dobrowolna zgoda zainteresowanego.

Termin przetwarzania danych: do  cofnięcia zgody. W celu zapewnienia tego, by przechowywanie danych osobowych było ograniczone do niezbędnego terminu, Opracowujący dane także w przypadku nie wycofania zgody usunie dane osobowe po upływie 2 lat od daty ich podania.

Adresaci: kompetentni pracownicy Usługodawcy.

F) Nawiązanie kontaktu w oknie chat

Przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy, inne dane osobowe podane w liście.

Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na przysłane listy.

Podstawa prawna opracowywania danych: dobrowolna zgoda zainteresowanego.

Termin przetwarzania danych: a) w przypadku braku reakcji na odpowiedź - 15 dni od wysłania przez Usługodawcę odpowiedzi. b) 1 dzień od otrzymania odpowiedzi zamykającej dialog.

Adresaci: jako przetwarzająca dane usługodawca powierzchni ds. komunikacji - firma Zendesk Inc. (adres: 1019 Market St., San Francisco, California, USA 94103-1612). posiada uchwałę o ateście Unii Europejskiej.


v) Działalność opracowującego dane z zakresu przetwarzania danych prowadzona na stronie internetowej https://biotechusa.hu

A) Nawiązanie kontaktu

Przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, inne dane osobowe podane w tekście listu.

Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na przysłane listy.

Podstawa prawna opracowywania danych: dobrowolna zgoda zainteresowanego.

Termin przetwarzania danych: a) z braku reakcji na odpowiedź - 15 dni od wysłania przez Usługodawcę odpowiedzi. b) 1 dzień od otrzymania odpowiedzi zamykającej dialog.

Adresaci: kompetentni pracownicy Usługodawcy.

B) Korzystanie z rubryki „Ekspert odpowiada”

Przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy, płeć, wiek, waga ciała, wysokość, inne dane osobowe podane w tekście listu.

Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na przysłane listy, w przypadku zgoda zainteresowanego przedstawienie pytań zainteresowanego oraz odpowiedzi Usługodawcy na stronie internetowej (w których nie pojawia się pełne nazwisko, ani adres internetowy zainteresowanego).

Cel przetwarzania danych: dobrowolna zgoda zainteresowanego.

Termin przetwarzania danych: do cofnięcia zgody zainteresowanego. W celu zapewnienia tego, by przechowywanie danych osobowych było ograniczone do niezbędnego terminu, Opracowujący dane także w przypadku nie wycofania zgody usunie dane osobowe po upływie 2 lat od daty ich podania.

Adresaci: kompetentni pracownicy Usługodawcy, aktualni eksperci rubryki „Ekspert odpowiada”.

  1. V. Działalność Usługodawcy w dziedzinie opracowywania danych prowadzona na stronie internetowej https://shop.biotechusa.hu i https://biotechusa.hu

A) Ciasteczka

Anonimowe identyfikatory odwiedzających (Cookie, ciasteczka) - pliki lub części informacji powstające na Państwa komputerach (albo innych urządzeniach do odbioru Internetu, jak smartfony, tablety) i przechowywane po otwarciu którejś z naszych stron internetowych. Ciasteczko zawiera na ogół nazwę strony Web, skąd pochodzi, długość własnego istnienia (to znaczy jak długo ma pozostać na Państwa komputerze) oraz wartość, to znaczy na ogół przypadkowo wygenerowaną, indywidualną liczbę.

Ciasteczka są przez nas wykorzystywane do tego, by później lepiej można było dostosować nasze strony internetowe, zaoferować nasze wyroby lepiej odpowiadające Państwa wymogom i tym samym by używanie naszych stron stało się dla Państwa łatwiejsze. Ciasteczka pomagają w przyszłości przyspieszyć Państwa działalność i ulepszyć wrażenia podczas korzystania z naszych stron. Ciasteczka można też wykorzystać do


sporządzania łącznych statystyk, byśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z naszych stron oraz poprawić przez to ich strukturę oraz treść.

Z punktu widzenia czasu ich istnienia rozróżniamy tak zwane ciasteczka operatywne oraz stałe. Ciasteczka operatywne są tymczasowe, to znaczy pozostają na Państwa urządzeniach do czasu opuszczenia strony naszej internetowej. Ciasteczka stałe pozostają na Państwa urządzeniach o wiele dłużej, możliwe jest, że do czasu ich manualnego usunięcia przez Państwo.

Inne strony również zbierają informacje, używając piel tagi, którymi można się podzielić z trzecią stroną. To bezpośrednio wspiera naszą działalność promocyjną oraz sporządzanie przez nas strony Web. Na przykład informacją o korzystaniu ze strony internetowej można się podzielić z agencjami reklamowymi, byśmy mogli bardziej efektywnie używać ogłoszenia online na naszych stronach internetowych.

Przeważająca większość przeglądarek internetowych jest ustawiona tak, by akceptować ciasteczka. Mogą Państwo zmienić ustawienia, by blokowały ciasteczka, względnie by otrzymywać ostrzeżenia o przyjmowaniu ciasteczek przez urządzenia. Traktowanie ciasteczek jest możliwe na wiele sposobów. Prosimy zapoznać się z ustawieniami przeglądarki, względnie ze stroną pomocy w celu otrzymania szerszych informacji o ustawieniach przeglądarki oraz możliwości ich modyfikowania.

Jeżeli wyłączą Państwo używane przez nas ciasteczka, może to mieć wpływ na satysfakcję z przeglądania naszych stron. Na przykład nie będą Państwo mogli odwiedzić niektórych części strony BioTechUSA lub nie otrzymają Państwo indywidualnych informacji przy odwiedzeniu tej strony.

Jeżeli do oglądania strony BioTechUSA używają Państwo różnych urządzeń, (np. komputera, smartfonu, tabletu itp.), prosimy upewnić się, czy wszystkie przeglądarki na tych urządzeniach są ustawione zgodnie z Państwa wymogami odnośnie ciasteczek.

Ciasteczka używane na naszej stronie internetowej można zaliczać do następujących kategorii:

 

  • · Potrzebne

Ciasteczka te pomagają w umożliwieniu korzystania z takich podstawowych funkcji naszej strony internetowej, jak nawigacja strony. Strona nie potrafi baz nich odpowiednio funkcjonować, a więc ich akceptacja jest obowiązkowa.

 

  • · Preferencjonalne

Ciasteczka te umożliwiają stronie Web przypominanie sobie informacji, które modyfikują zachowanie się strony, na przykład w kwestii używanego języka lub regionu. Używanie tych ciasteczek jest opcjonalne.

 

  • · Statystyczne

Ciasteczka te pomagają właścicielom zrozumieć w jaki sposób używają stronę odwiedzający poprzez zbieranie i przekazywanie anonimowych informacji. Akceptowanie tych ciasteczek jest opcjonalne.

 

  • · Marketing

Tego rodzaju ciasteczka są używane do śledzenia odwiedzających stronę Web. Celem jest publikowanie ogłoszeń odpowiadających zainteresowaniu odwiedzających, przez co są one cenniejsze dla ogłaszającej strony trzeciej. Akceptowanie tych ciasteczek jest opcjonalne.

  • · Inne

Kategoryzowanie tych ciasteczek jest w toku, odbywa się przy pomocy usługodawców ciasteczek indywidualnych. Akceptowanie tych ciasteczek jest opcjonalne.

Szczegółowe informacje o ciasteczkach używanych przez naszą stronę internetową znajdują się w regulaminie Cookie.

 

Przy wejściu na stronę internetową na dolnej części monitora pojawi się okienko, w którym można znaleźć regulamin Cookie zawierający opis używanych na stronie niektórych ciasteczek, ich funkcji oraz czasu trwania.

Można zezwolić na Cookie poprzez kliknięcie na przycisk „Akceptowanie wszystkich Cookie”.
Po kliknięciu na przycisk „Ustawienia Cookie” mamy możliwość zezwolenia i zabronienia poszczególnych grup (kategorii) ciasteczek.

Ciasteczka w każdej grupie (kategorii) można włączać i wyłączać, a działanie odpowiadających ciasteczek można potwierdzić klikając na przycisk „Akceptuję”.

O ile na stronie internetowej dojdzie do używania nowych ciasteczek, wtedy będzie potrzebne ich zaakceptowanie lub zabronienie. W tym przypadku na dolnej części ekranu ponownie pojawi się okienko, które zasygnalizuje te grupy ciasteczek, w których doszło do zmiany. Zezwalanie na nowe ciasteczka odbywa się w sposób opisany powyżej.

Oczywiście kiedykolwiek istnieje możliwość sprawdzenia wcześniej zatwierdzonych ciasteczek i zmiany ich ustawień. Możliwość ta istnieje po kliknięciu na przycisk „Ustawienia Cookie”.

Jeżeli jakieś ciasteczko przechowuje także dane osobowe, w jego opisie znajduje się odpowiednie ostrzeżenie.

W opracowywaniu danych zbieranych przez ciasteczka, jako firma przetwarzająca dane udział bierze Emarsys eMarketing Systems GmbH (adres: Märzstrasse 1, 1150 Vienna, Austria).

 

B) Tworzenie profilów

Tworzeniem profilów nazywamy ocenę odbywającą się w trakcie automatycznego przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych cechujących osoby fizyczne dotyczącą szczególnie osobistych preferencji lub zakresu zainteresowań, miejsca pobytu lub przemieszczania się, analizy oraz prognozy ich charakterystyki.

 

Przy pomocy tworzenia profilu Usługodawca może Państwu wysyłać specjalne oferty i informacje na podstawie wcześniejszych zamówień oraz postaw podczas przeglądania online.

 

Dane służące do tworzenia profilu są przesyłane Usługodawcy przy następujących czynnościach:

-       wypełnianie formularzy: imię i nazwisko, adres mailowy, data urodzenia, płeć, cel (jaki jest cel spożywania suplementów, np. rzeźbienie sylwetki, dieta, wzrost wagi),

-       zakupy w webshop: dane dotyczące zakupów (co kiedy, za ile, skąd, sposób płatności),

-       przeglądanie strony Web, postawa: używanie strony (odwiedzana strony wyrobów, strona kategorii, zawartość koszyka, wyszukiwanie).

Na postawie zakupów oraz postawy przy robieniu zakupów Emarsys eMarketing Systems GmbH przy pomocy sztucznej inteligencji określa dane użytkownika, przy pomocy których Usługodawca może utworzyć segmenty, na podstawie których może prowadzić spersonalizowane kampanie.

Przetwarzane dane osobowe: a) zbierane o użytkowniku: imię i nazwisko, adres mailowy, miasto, kod pocztowy, data urodzenia, numer telefonu, płeć, dane dotyczące zakupów, adres IP (z którego doszło do zarejestrowania); b) dane zbierane nie w odniesieniu do osoby zainteresowanej (na podstawie przewidywań oraz na podstawie sztucznego algorytmu inteligentnego): ulubione wyroby, ulubione kategorie, termin i czas ostatniej wizyty na Web; c) poza powyższymi istnieją dane, na podstawie których Usługodawca stosuje filtr i może tworzyć segmenty: interakcje związane z mailami (otwieranie/klikanie/skłonności do kategorii mailowych, z jakiego urządzenia, miasta klikał/otwierał), cyklu życia i zakupów użytkownika, statusu (sytuacji materialnej) kupującego (na podstawie wysokości wydatków oraz przeciętnych wydatków.

Cel przetwarzania danych: wysyłanie ukierunkowanych spersonalizowanych ofert i informacji.

Podstawa prawna opracowywania danych: dobrowolna zgoda zainteresowanego. Przetwarzający dane do tworzenia profilu korzysta z ciasteczek marketingowych; tak więc wyrażenie zgody lub zabronienie tworzenia profilu wyrażone poprzez zezwolenie lub zabronienie używania ciasteczek.

Termin przetwarzania danych: do czasu cofnięcia danego zezwolenia. W tym celu, by przechowywanie danych osobowych było ograniczone do niezbędnego okresu, przetwarzający dane, także bez cofnięcia zgody usuwa dane osobowe po upływie trzech lat od ich przekazania.

Adresaci: przetwarzający dane Emarsys eMarketing Systems GmbH (adres: Märzstrasse 1, 1150 Vienna, Austria).

C)        Remarketing

Remarketing umożliwia Usługodawcy przedstawianie ogłoszeń osobom, które wcześniej odwiedziły jego stronę internetową oraz podały swoje adresy mailowe.

Przetwarzane dane osobowe: adres mailowy, dane odnośnie zakupów.

Cel przetwarzania danych: przedstawianie ogłoszeń wcześniejszym użytkownikom na Facebook oraz Google.

Podstawa prawna opracowywania danych: prawowity interes Usługodawcy (bezpośrednie uzyskiwanie transakcji). Adres mailowy użytkownika po zapisaniu się na biuletyn, dostaje się do Usługodawcy na podstawie udzielonego zezwolenia. Oznacza to, że przetwarzający dane w celu zbierania danych (wysyłania biuletynu) otrzymany adres mailowy opracowuje także w odmiennym celu (remarketing).

Termin przetwarzania danych: zainteresowana osoba kiedykolwiek ma prawo wyrażenia protestu przeciw przetwarzaniu danych osobowych do Remarketingu. Jeżeli użytkownik cofnie zezwolenie udzielone do wysyłania mu biuletynu (co może kiedykolwiek uczynić), przetwarzanie jego danych do tego celu zostanie przerwane. W celu zapewnienia ograniczenia przechowywania danych osobowych do potrzebnego terminu, dane osobowe użytkowników są usuwane po upływie dwóch lat od ostatniego otwarcia biuletynu.

Adresaci: przetwarzająca dane firma Emarsys eMarketing Systems GmbH (adres: Märzstrasse 1, 1150 Vienna, Austria), która na zlecenie Usługodawcy przekazuje ogłoszenia, a adresy mailowe - firmy Facebook Ireland Ltd. (adres: 4 Grand Canal square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ireland; Facebook Ads) oraz Google Inc. (címe: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA) i (Google AdWords), które również przetwarzają dane, ogłoszenia pojawiają się tym zarejestrowanym użytkownikom, których zarejestrowane u nich adresy mailowe znajdują się na liście na liście otrzymanej z firmy Emarsys. Ze Stanami Zjednoczonymi Unia Europejska posiada uchwałę o zgodności.

D) Inne

Działalność marketingową online przetwarzającego dane jest koordynowana także przez zleconych przedsiębiorców, którzy w związku ze swoją działalnością posiadają dostęp do danych osobowych przechowywanych przez Przetwarzającego dane, z których mogą korzystać wyłącznie zgodnie z celem zbierania danych, przy zachowaniu przepisów związanych z przetwarzaniem oraz ochroną danych: Szabolcs Attila Tóth (adres: 1044 Budapest, Gyertyaláng u. 6. 2 lhcs/II/11.) oraz Csaba Zalán Portik-Cseres (adres: 2045 Törökbálint, Árpád u. 153.).

O przetwarzaniu danych nie wyszczególnionym w niniejszym Informatorze poinformujemy przy pobieraniu danych. Informujemy odwiedzających naszą stronę internetową że organy, jak sąd, prokuratura, organy śledcze, organy ds. wykroczeń, organy administracyjne, Narodowy Urząd Ochrony Danych i Swobody Informacji oraz inne organy upoważnione prawnie mogą zwrócić się do Przetwarzającego dane o udzielenie informacji, podanie danych, względnie udostępnienie dokumentów.

Przetwarzający dane - w przypadku, jeżeli organ określić dokładny cel oraz zakres wymaganych danych - wydaje tylko te dane osobiste i wyłącznie w takim zakresie, który jest bezwzględnie niezbędny do realizacji celów.

VI. Prawa odwiedzających stronę internetową oraz jej użytkowników związane z opracowywaniem danych


 

Mogą się Państwo zwrócić o udzielenie informacji na temat szczegółów opracowywania Państwa danych osobowych i mogą Państwo poprosić o poprawienie błędów, usunięcie danych, ograniczenie ich opracowywana, a także wystosować protest przeciw opracowywaniu Państwa danych osobowych. Wnioski można złożyć za pośrednictwem danych kontaktowych Przetwarzającego dane określonych w punkcie II.

Przetwarzający dane poinformuje wszystkich adresatów (przetwarzających dane) o potrzebie poprawienia błędów, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, którym dane osobiste zostały podane, za wyjątkiem przypadku, jeżeli okaże się to niemożliwe, względnie wymagałoby nieproporcjonalnie wielkich wysiłków. Na Państwa prośbę poinformujemy Państwa o adresatach.

Przetwarzający dane niezwłocznie, lecz w każdym przypadku w terminie jednego miesiąca od nadejścia wniosku poinformują o przedsięwzięciach podjętych w sprawie wniosku określonego w poniższych punktach a) - f). W razie potrzeby, uwzględniając złożony charakter wniosku oraz dużą liczbę wniosków powyższy termin może zostać przedłużony o dalsze dwa miesiące. O przedłużeniu terminu Przetwarzający dane poinformuje w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku z podaniem przyczyn opóźnienia.

Jeżeli wniosek został złożony drogą elektroniczną, Przetwarzający dane udzieli odpowiedzi również drogą elektroniczną, za wyjątkiem przypadku, jeżeli zwrócą się Państwo o udzielenie odpowiedzi inną drogą.

Jeżeli Przetwarzający dane w wyniku Państwa wniosku nie podejmie przedsięwzięć niezwłocznie, lub najpóźniej w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku poinformuje Państwa o przyczynach nie podjęcia przedsięwzięć, by mogli Państwo złożyć skargę w jakimkolwiek urzędzie nadzoru lub też mogli skorzystać z prawa odwołania się do sądu.

a)      Prawo dostępu: mają Państwo prawo zwrócić się do Przetwarzającego dane o sygnał, czy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest w toku i czy takie dane są użytkowane, posiadają Państwo prawo do uzyskania dostępu do własnych danych osobowych: o celu przetwarzanie danych, o kategoriach konkretnych danych osobowych, o przetwarzających dane, o czasie przetwarzania danych, a w przypadku, jeżeli Przetwarzający dane Państwa dane uzyskał nie od Państwa - także informacji o źródle wszystkich osiągalnych danych.

b)      Prawo do poprawienia danych: są Państwo uprawnieni do tego, by na Państwa wniosek Przetwarzający dane bez zwłoki dokonał poprawek w Państwa danych osobowych. Uwzględniając cel przetwarzania danych, mają Państwo prawo do zwrócenie się o uzupełnienie brakujących danych osobowych.

 

c)       Prawo do usunięcia danych (tak zwane „prawo do zapomnienia”): mają Państwo prawo do tego, by na Państwa wniosek Przetwarzający dane bez zwłoki usunął Państwa dane osobowe, a Przetwarzający dane jest zobowiązany do ich usunięcia Państwa danych osobowych bez nieuzasadnionego opóźnienia, jeżeli nie ma już potrzeby na dane osobowe w tym celu, do którego zostały ona zebrane lub były przetwarzane w inny sposób; wtedy mogą Państwo cofnąć zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania; jeżeli protestują Państwo przeciw przetwarzaniu danych; jeżeli dane były przetwarzane sprzecznie z prawem, wtedy do realizacji zobowiązań prawnych spoczywających na Przetwarzającym dane musi ona ww. dane usunąć.

Jeżeli Przetwarzający dane podał Państwa dane osobowe do publicznej wiadomości i jest zobowiązany do ich usunięcia, podejmie w tym celu wszelkie racjonalne przedsięwzięcia, by poinformować przetwarzających dane o Państwa wniosku  w sprawie usunięcia danych, a także linków do danych, kopii danych oraz ich drugich egzemplarzy.

 

d)      Prawo do złożenia protestu: mają Państwo prawo do tego, by kiedykolwiek złożyć protest przeciw opracowywaniu danych prowadzonemu przez Przetwarzającego dane na podstawie jego prawnie uzasadnionych interesów. W tym przypadku Przetwarzający dane nie będzie mógł dalej ich przetwarzać, za wyjątkiem przypadków, kiedy udowodni, że przetwarzanie danych jest uzasadnione przez takie wymuszające prawa, które posiadają pierwszeństwo w stosunku do Państwa praw i swobód, względnie przetwarzanie danych jest związane z przedłożonymi, realizowanymi lub chronionymi wnioskami prawnymi. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu bezpośredniego uzyskania zamówień, posiadają Państwo prawo do tego, by kiedykolwiek złożyć protest przeciw opracowywaniu danych w tym celu, w tym także przeciw tworzeniu profilu, jeżeli jest to bezpośrednio związane z uzyskaniem zamówień.

e)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: mają Państwo prawo do tego, by na Państwa wniosek Przetwarzający dane ograniczył przetwarzanie Państwa danych, jeżeli kwestionują Państwo ich dokładność; przetwarzanie danych jest sprzeczne z prawem; nie ma już potrzeby przetwarzania danych, Przetwarzający dane nie ma już potrzeby Państwa danych osobowych w celu ich przetwarzania, lecz Państwo składają wniosek o przedłożenie wymogów prawnych, ich realizację lub obronę; protestują Państwo przeciw przetwarzaniu danych. Jeżeli przetwarzanie danych jest ograniczone, takie dane osobowe wyłącznie za Państwa zgodą mogą być wykorzystane do przedkładanie roszczeń prawnych, ich realizacji lub obrony, względnie w interesie obrony interesów innej osoby fizycznej lub prawnej, względnie w interesie publicznym Unii lub jej państwa członkowskiego.

f)       Prawo do przenoszenia danych: jeżeli przetwarzanie danych jest oparte na Państwa zgodzie, na umowie lub w interesie realizacji umowy i przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny, mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa osoby i udzielonych przez Państwo danych osobowych, jak również do tego, by dane te zostały przekazane innej jednostce przetwarzania danych, w czym Przetwarzający dane nie może stawiać przeszkód.

  1. VII. Sposób przechowywania, bezpieczeństwo danych osobowych

Serwery Przetwarzającego dane są eksploatowane przez zleconą firmę i w przypadku wystąpienia problemów są przez nią konserwowane: Mongouse Computer Kft. (adres: 1117 Budapest, Budafoki út 183.).

Przetwarzający dane korzysta z usług serwerowych, które dalej są zlecane w eksploatacji i konserwacji firmie JLM PowerLine Kft. (adres: 2111 Szada, Ipari park út 12-14.).

Przetwarzający dane, wraz ze stanem technologii, kosztami jej realizacji, a także ze względu na charakter, kompetencje, okoliczności i cele, jak również z uwagi na prawa i swobody osób fizycznych, przy uwzględnieniu zmieniającego się prawdopodobieństwa i wagi ryzyka, podejmuje odpowiednie przedsięwzięcia techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych.

 

Przetwarzający dane broni posiadane dane podejmując odpowiednie przedsięwzięcia, szczególnie przeciw nieuprawnionemu dostępowi, zmianie danych, przekazania ich, opublikowania, usunięcia lub zniszczenia, jak również przeciw przypadkowemu zniszczeniu, uszkodzeniu, a także spowodowaniu braku dostępu do nich z powodu zmiany stosowanej techniki.

System informacyjny oraz sieć komputerowa przetwarzającego dane są chronione przeciw oszustwom komputerowym, szpiegowaniu, sabotażowi, wandalizmowi, pożarowi i powodzi, a także wirusom komputerowym, włamaniom w sieci, jak również atakom prowadzącym do odmowy pracy. Przetwarzający dane dba o bezpieczeństwo na poziomie zarówno serwerowym, jak i ochroną programową.

Elektronicznie wysyłane listy, protokoły (maile, Web, ftp itp.) niezależnie są wrażliwe na zagrożenia sieciowe prowadzące do nieuczciwej działalności, kwestionowania umów lub odkrywanie i modyfikację informacji.

W celu obrony przed tymi zagrożeniami Przetwarzający dane podejmuje wszelkie oczekiwane od niego przedsięwzięcia ochronne. Systemy są obserwowane w tym celu, by wszystkie anomalie bezpieczeństwa były zapisywane i dokumentowane w każdym przypadku zagrożenia bezpieczeństwa. Obserwacja systemu umożliwia poza tym także weryfikację efektywności stosowanych zabezpieczeń.

Przetwarzający dane ewidencjonuje ewentualne incydenty z zakresu bezpieczeństwa danych, określając wydarzenia związane z incydentami, ich możliwy wpływ oraz przedsięwzięcia mające na celu ich naprawę.

  1. VIII. Składanie skarg

Jeżeli według Państwa oceny przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych godzi w przepisy dotyczące przetwarzania danych, mają Państwo prawo do zwrócenia się do sądu przeciw Przetwarzającemu dane, jak również do złożenia skargi w organie nadzorczy,

 

Organ nadzorczy: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Narodowy Urząd Ochrony Danych i Swobód Informacyjnych)

siedziba: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

adres do korespondencji: 1530 Budapest, Pf.: 5.

telefon: +36 1 391-1400

fax: 36 1 391-1410

e-mail: [email protected]

strona internetowa: https://naih.hu/